2023/11/27

Trovärdig koldioxidinfångning kräver en stark klimatpolitik

Charlotte Paulie, SNS, Lars Zetterberg, IVL, Filip Johnsson, Chalmers, och Kenneth Möllersten, IVL, från seminariet när rapporten publicerades. Foto: Allan Seppa, SNS.

Avskiljning och lagring av koldioxid från fossila såväl som biogena utsläppskällor är avgörande för att nå Parisavtalets mål. Trots det saknas tillräckliga incitament för koldioxidavskiljning, enligt en SNS-rapport som tagits fram inom Mistra Carbon Exit och Mistra Electrification.

Rapporten ”Mot nettonollutsläpp – hur kan koldioxidavskiljning bidra?” presenterades på ett seminarium den 22 november av författarna Kenneth Möllersten, IVL och KTH, Lars Zetterberg, IVL, och Filip Johnsson, Chalmers. Rapporten säger att avskiljning och lagring av koldioxid från fossila källor, CCS, och biogena källor, BECCS, bör komplettera snarare än ersätta utfasning av fossila bränslen. För att öka trovärdigheten för CCS och BECCS krävs därför en tillräckligt stark klimatpolitik, enligt rapporten.

I ett inledningsskede kan statliga stöd behövas för CCS och BECCS, men på sikt behöver andra finansieringsformer komma på plats för att minska kostnaderna för staten och få upp volymerna. Det kan ske genom bland annat kvotplikt för att finansiera CCS och BECCS, vilket kan kompletteras med frivillig klimatkompensation. För att kunna utforma väl fungerande styrmedel krävs en helhetssyn på kolcykeln och att hänsyn tas till att biomassan är en begränsad resurs, enligt rapporten.