Start > Om Mistra Electrification

Om Mistra Electrification

Visionen för Mistra Electrification är att snabba på utvecklingen mot ett hållbart och effektivt energisystem genom att ta fram tillämpbar kunskap för en tekniskt, socialt och politiskt genomförbar omställning.

Programmet har som tre huvudmål att:

  1. Beskriva tekniskt genomförbara och kostnadseffektiva utvecklingsvägar för ett fossilfritt energisystem, med fokus på elektrifiering och sektorkoppling.
  2. Analysera hur tekniker och infrastruktur för fossilfrihet kan implementeras tillräckligt fort för att klara utsläppsmålen.
  3. Visa hur energiomställningen kan stödja en positiv samhällsekonomisk utveckling.

Programmet är interdisciplinärt och applicerar tekniska, socio-politiska och ekonomiska perspektiv och metoder. Tekniska resultat och slutsatser kommer sättas i sammanhang där även politisk och social genomförbarhet vägs in, vilket ökar forskningens relevans och slutlig påverkan hos målgrupperna för programmet.

Fokus på elektrifiering och sektorkoppling

Vi fokuserar på elektrifiering och sektorkoppling som primära komponenter för omställningen i hela ekonomin, snarare än att arbeta med el, värme, transporter och industri var och en för sig.

Mistra Electrification-programmet kommer särskilt studera transport och industrisektorerna, kopplingarna mellan dem och till elsystemet. Forskningen kommer analysera sektorsspecifika frågor i ett energisystemsammanhang, för att öka förståelsen för hur varje sektor kan bidra till omställningen som helhet.

Genom att direkt involvera företag och andra intressenter i forskningen, bland annat genom fallstudier, så säkerställs relevansen av arbetet och att resultaten blir användbara.

Sverige som internationell förebild i omställningen av energisystemen

Mistra Electrification-programmet kommer ge förutsättningar för att stärka Sveriges roll som internationell förebild för andra länder när det gäller omställningen av energisystemen.

Programmet samlar en bred grupp av framstående forskare och marknadsaktörer på tre universitet, två institut samt i nio medverkande företag i energibranschen.

Fem arbetspaket med avstamp i intressentdialog

Programmet är indelat i fem sammanlänkade arbetspaket (Work Packages). WP1 fokuserar på att i dialog med intressenter hantera spänningar och avvägningar inom området för att utveckla scenarier och sammanfatta resultaten till transition pathways. WP2-5 utgör kärnan i den vetenskapliga analysen och tar upp de ovan nämnda utmaningarna och möjligheterna.

WP1 – Scenarios, stakeholder involvement and synthesis

WP2 – Electrification and sector integration

WP3 – Non-technical feasibility

WP4 – Social acceptability of energy infrastructure

WP5 – Economy-wide and distributional effects