Media appearances

Industrisatsningarna i norra Sverige är lovande – men utmaningarna är många

Industrisatsningarna i norra Sverige står inför betydande utmaningar vilka, givet Sveriges gynnsamma förutsättningar, dock kan klaras under förutsättning att klimatpolitiken ligger fast i EU. Vägen mot en fossilfri industri kommer emellertid präglas av betydande osäkerhet och stora risker, men också av nya tekniska lösningar vilket kräver en experimentell ansats. Det skriver flera företrädare för IVA, bland andra Mistra Electrifications programchef Filip Johnsson.

Norra Sverige har gynnsamma förutsättningar för basindustrin, med rika naturresurser och ett i det närmaste koldioxidfritt elsystem. Såväl övre Norrland som Sverige har dessutom stora ytor som kan användas för utökad land- och havsbaserad vindkraft.

För att möta efterfrågan på el krävs effektiva tillståndsprocesser och snabb utbyggnad av landbaserad vindkraft. Hela debattartikeln kan läsas här.

Rapporten ”Industrisatsningarna i norra Sverige”, som artikeln bygger på, kan läsas här.