Reports

Industrisatsningarna i norra Sverige

Att utforma en ”grön industripolitik” är svårt och kräver långsiktighet, där satsningarna bör göras stegvis. Åtgärder för att stödja en grön omställning bör bygga på transparens, tydliga utvärderingskriterier och väldefinierade skäl. Det är några av slutsatserna i kunskapsunderlaget "Industrisatsningarna i norra Sverige" som IVA tagit fram.

Mistra Electrification har bidragit i arbetet och programchef Filip Johnsson har skrivit kapitlet ”Energitillgången och prisbildningen”. Där framkommer att Sverige har mycket gynnsamma förutsättningar för elektrifiering jämfört med andra EU-länder. Vi har redan ett elsystem som är i det närmaste koldioxidfritt (vattenkraft, kärnkraft, kraftvärme och vindkraft), med historiskt sett låga energi- och elpriser samt stora ytor för land- och havsbaserad vindkraft.

Det är samtidigt bråttom att få fram mer elproduktion, och det är främst vindkraft som kan möta det ökade behovet fram till 2030. Kärnkraft kan komma in någon gång under 2030-talet. Det är därför olyckligt med polariseringen i energidebatten där vindkraft ställs mot kärnkraft då detta riskerar att ta fokus från de verkliga utmaningarna som handlar om acceptansfrågor, tillståndsprocesser och flexibilitet i elnätet.

Läs hela rapporten här.